1. De cadeaubon is een uitgave, welke door Loodgietersbedrijf Tilman(Tilman) en/of Dakdekkersbedrijf Metus(Metus), geregistreerd onder KvK nr. 53655222, aan derden wordt verstrekt. Deze cadeaubon geeft een korting op werkzaamheden welke door Tilman en of Metus zullen worden uitgevoerd. De cadeaubon is onlosmakelijk verbonden met door de houder bij Tilman en/of Metus gedane bestellingen of opgedragen werken.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code zodat deze slechts eenmaal gebruikt kan worden. Iedere cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Tilman en/of Metus te worden overgelegd. Tilman en/of Metus behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van het origineel.

3. Iedere cadeaubon verliest zijn geldigheid een jaar na uitgifte en zal na de verlooptijd door de uitgever niet meer gehonoreerd worden.

4. De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting waarin de cadeauboncode is opgenomen.

5. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te gebruiken in mindering op het totale werkloon van één factuur, inclusief BTW, eventuele belasting of andere heffingen.

6. Het op de cadeaubon vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. Een cadeaubon heeft geen restwaarde.

7. Indien het totaalbedrag van het werkloon hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het meerdere betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: contant of giraal

8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

9. Iedere (poging tot) fraude of een andere niet toegestane handeling met betrekking tot de cadeaubon wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon komt te vervallen.

10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven.

11. Tilman en Metus aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die door het gebruik, dan wel het niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat.

12. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Tilman en Metus zullen wijzigingen tijdig aankondigen (op de website). Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen of met Tilman of Metus contact op te nemen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden. 

13. U kunt maximaal één cadeaubon per adres inwisselen en de cadeaubon kan niet worden verrekend met openstaande facturen en/of offertes. Klanten kunnen slechts gebruikmaken van de cadeaubon voor werkzaamheden welke na de uitgifte moeten worden verricht. Het combineren van cadeaubonnen en kortingen is niet mogelijk.

Loodgietersbedrijf Tilman en Dakdekkersbedrijf Metus Groningen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 53655222