ALGEMENE VOORWAARDEN LOODGIETERSBEDRIJF TILMAN

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Tilman: Loodgietersbedrijf Tilman, Dakdekkersbedrijf Metus en Sanitairstad.nl

opdrachtgever: de wederpartij van Tilman

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tilman en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3 Offertes

1. De aanbiedingen van Tilman zijn vrijblijvend, exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Tilman is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartijschriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd en 40% aanbetaling is

voldaan voor aanvang van de werkzaamheden de resterende 60% van de offerte wordt voldaan bij oplevering.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal Tilman de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Tilman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tilman het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en

overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitingsmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Tilman verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tilman beperkt tot

tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Tilman is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Tilman voortvloeiende schade

door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Tilman op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Tilman ter kennis gekomen omstandigheden

aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

2. In dat geval is Tilman bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander

onverminderd het recht van Tilman schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Gebreken

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de

betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Tilman.

2. Tilman zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit

laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tilman slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van

artikel 6 en artikel 10.

 

Artikel 9 Betaling

1. Betalingen onder de € 500, – dienen uitsluitend contant te geschieden. Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen 

na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf dit moment over het opeisbare bedrag een rente

verschuldigd van 1,5% per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Tilman en de verplichtingen van de opdrachtgever

jegens Tilman onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerst plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Alle kosten vallende op (buiten)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 50,- Euro.

6. Tilman blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tilman geen invloed kan uitoefenen,

doch waardoor Tilman niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Tilman daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Tilman opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Tilman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen

kan voldoen, is Tilman gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als

betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Intelectuele eigendom

De door Tilman aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele)

eigendom van Tilman. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar

worden gemaakt.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Tilman en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

J.L. Tilman: